Algemene voorwaarden

algemeen

Algemene verkoopsvoorwaarden Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Als verkoper wordt verstaan E.S.C. BVBA als koper de klant.

1. Iedere koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en de bepalingen ervan aanvaard te hebben. Behoudens schriftelijk vastgestelde en door ons uitdrukkelijk aangenomen afwijking, verzaakt de eventuele koper aan zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden door het feit dat hij ons een bestelling overmaakt.

2. De leveringstermijn geldt slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de geschatte termijnen niet geëerbiedigd worden. De verkoper zal zijn leveringen zo snel mogelijk uitvoeren, wat aanleiding kan geven tot deelleveringen.

3. De omschreven materialen op de offertes zijn nooit bindend en gelden slechts voor zover de voorgestelde goederen beschikbaar zijn op het ogenblik van bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.

4. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd. De koper moet de goederen of hun defecte elementen bewaren met het oog op inspectie of aanwijzingen van de verkoper voor de terugzending ervan. In geen geval mag de koper de goederen zonder voorafgaande toestemming aan de verkoper terugzenden. Extra kosten van spoedverzending zijn steeds ten laste van de koper.

5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de ontvangst of afhaling van de goederen. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. De niet-betaling van een enkele factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddellijke eisbaarheid met zich mee van alle nog niet vervallen facturen.

6. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 2% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van € 50 te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

7. In afwijking van artikel 1583 BW blijft E.S.C. BVBA eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

8. Bestekken voor herstellingen worden zo nauwkeurig mogelijk berekend doch zonder enige verbintenis onzentwege, behoudens ingeval het tegenovergestelde vermeld wordt. De prijzen van de vervangstukken worden ter aanwijzing meegedeeld en zullen uitgerekend worden tegen de prijzen die op het ogenblik van herstelling in voege zijn. Sommige stukken die nog bruikbaar geacht worden bij ontmanteling of waarvan de juiste toestand bij eerste onderzoek niet opgemerkt kon worden, moeten soms tijdens de herstelling toch vervangen worden, de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten zullen aan de koper tegen de catalogus prijs in rekening worden gebracht.

9. Het door de verkoper geleverde materiaal wordt gewaarborgd tegen alle materiaalgebreken en constructiefouten gedurende een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, te rekenen vanaf de dag waarop het ter beschikking van de koper werd gesteld. Een zelfde garantie wordt verleend voor montagefouten ingeval een installatie werd gemonteerd en in werking gesteld door de verkoper. Herstellingen uitgevoerd na de garantieperiode worden aanvaard bij het in gebruik nemen van het systeem. Geen bijkomende waarborg kan worden aanvaard.

10. De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de schade voortkomend uit onvoldoende onderhoud, van zowel hard- als software, normale slijtage, verkeerd gebruik der apparaten, gebrek aan toezicht, reparatie of verandering uitgevoerd door een derde, alsook door toevallige feiten of door niet door verkoper geleverde en geplaatste software of door andere ongekende oorzaak.

11. Wegens onze hoedanigheid van tussenpersoon beperkt de waarborg aangaande de door ons geleverde goederen zich tot die door de fabrikant bepaald. De waarborg is niet van toepassing wanneer het toestel niet correct gebruikt of onderhouden werd of zelfs gedeeltelijk herzien, omgevormd, hersteld of gedemonteerd werd door aan de E.S.C. BVBA vreemde personen. De waarborg is eveneens niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van de aansluiting van het toestel in een milieu dat niet overeenstemt met de technische specificaties (temperatuur, vochtigheid, invretende of stoffige sfeer, variatie van de elektrische spanning..). De waarborg is beperkt tot de herstelling of de vervanging van de defecte stukken tijdens de garantieperiode. De vervangen stukken moeten in de magazijnen van de verkoper teruggeleverd worden. De herstellingen worden bij de fabrikant verricht en de verzendkosten van het toestel alsmede de herinstallerings- of herplaatsingkosten blijven steeds ten laste van de koper, zelfs gedurende de waarborgperiode.

12. Geen enkele andere vergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook kan de verkoper worden aangerekend. De garantietermijn wordt niet verlengd in geval van herstelling of vervanging van stukken gedurende de waarborgperiode.

13. De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde software gebruikt werd volgens de voorwaarden van de offerte of bij gebrek volgens de ter beschikking van de gebruiker gestelde catalogussen en handleidingen. De koper is verantwoordelijk voor alle gevolgschade en eventueel bijkomende kosten door het installeren van bijkomende software op de installatie. We kunnen geen zekerheid geven omtrent het succesvol overnemen van bestaande pakketten. De manier van beveiliging en de mogelijkheid voor herinstallatie via de oorspronkelijke software en sleutels is hier van belang en valt ten laste van de klant. Niet officiële software zal vervangen worden door software met geldige licenties aan catalogusprijs.

14. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt in ieder geval niet verder dan de 20 % van de directe schade ter hoogte van het door de verkoper gefactureerde bedrag, met een maximum bedrag van € 2.500 per schadegeval, zelfs wanneer de bewezen schade door derden hoger zou liggen. In dit geval verbindt de koper zich ertoe ons te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen ons zouden ingesteld worden door een of meerdere derden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van bestanden, gegevens, winstderving ten gevolge van het uitvoeren van werkzaamheden of voor enigerlei andere gevolgschade.

15. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

16. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Gent voor zowel nationale als internationale transacties.

Nieuwsbrief

Ons team van +80 experts deelt zijn kennis. Benieuwd naar de laatste evoluties?
Ontvang je ook graag telkens een uitnodiging voor de informatieve ontbijtsessies? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief!