Algemene voorwaarden

algemeen

1.1. Algemene Aan- en Verkoopsvoorwaarden ESC BV

1. DEFINITIES:
1.1. Project: Een door de Klant aan ESC BV toevertrouwde opdracht m.b.t. levering van software en diensten. Een Project kan betrekking hebben op de implementatie van Standaard- en/of Maatsoftware. Per Project wordt er een Project Charter en indien van toepassing, een ontwerp opgemaakt. Voor iedere (fase van een) Project zal er een Aanvaarding gebeuren.
1.2. Standaardsoftware: Algemeen beschikbare en niet speciaal voor de Klant ontwikkelde programmatuur geleverd door Microsoft Business Solutions, Exact Software of andere die als enige hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.
1.3. Maatwerk: Het afstemmen door ESC BV van de Standaardsoftware op de specifieke behoeften van de Klant en/of wijzigingen of uitbreidingen aanbrengen aan de Standaardsoftware. De inhoud van het uit te voeren Maatwerk zal verschillen per Project.
1.4. Maatwerksoftware: Een door ESC BV speciaal ontwikkeld softwarepakket als resultaat van het uitgevoerde Maatwerk om aan de specifieke behoeften van de Klant te voldoen.
1.5. Software: Het gehele pakket van Standaardsoftware en Maatwerksoftware, dat niet van elkaar gescheiden kan worden.
1.6. Aanvaarding: Het volledig gebruiksklaar zijn van de Standaardsoftware na implementatie ervan en/of het volledig gebruiksklaar zijn van Maatwerksoftware na installatie ervan. Er heeft een Aanvaarding plaats per Project of, in geval van een gefaseerd Project, per fase van het Project.
1.7. Projectleider: Persoon aangeduid door de Klant, die fungeert als finale coördinator en gesprekspartner met ESC BV.
1.8. Key Users:
Personen aangeduid door de Klant die ESC BV helpen om de implementatie van het Maatwerk voor te bereiden, de nodige informatie te leveren over de administratieve werking en precies behoeften van de Klant;

 • Zij hebben of krijgen gedurende het Project de verantwoordelijkheid inzake functionering en werkwijze van de Software voor het hun toevertrouwde domein;
 • Zij zullen, indien nodig, specifieke eindgebruikersdocumentatie opstellen;
 • Zij zullen instaan voor de testing en hiervan verslag uitbrengen aan de Projectleider die verantwoordelijk is voor het al dan niet ondertekenen van het aanvaardingsdocument;
 • Zij zullen na de Aanvaarding de rol opnemen van first level end-user support in de organisatie van de Klant zelf.

1.9. Specificaties: De aan Standaard- en Maatwerksoftware te stellen en gestelde eisen, zoals deze in detail beschreven zullen worden in de eventuele ontwerpen.
1.10. Project Charter: Dit document wordt opgemaakt bij aanvang van het Project. Het bevat de key deliverables en de opsomming van de verantwoordelijkheden van beide Partijen. Dit document bevat tevens de gedetailleerde planning (hierna "de planning").
1.11. Systeem: Het geheel van hardware en software bij de Klant aanwezig.

2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST: ESC BV verbindt zich ertoe om bij de Klant de Standaardsoftware te implementeren alsmede de gevraagde Maatwerksoftware te ontwikkelen volgens de Specificaties bepaald in het ontwerp en volgens de voorwaarden bepaald in deze Kaderovereenkomst. De Klant verbindt zich ertoe ESC BV te vergoeden voor de geleverde diensten in overeenstemming met deze Kaderovereenkomst en ESC BV de nodige informatie te geven en het nodige personeel toe te wijzen aan het Project teneinde de implementatie van de Standaard- en/of Maatwerksoftware mogelijk te maken.

3. VERLOOP VAN EEN PROJECT: ESC BV verbindt zich ertoe alles te doen wat in haar mogelijkheden ligt om het Project te verwezenlijken overeenkomstig de Planning. De gedetailleerde Planning zal blijken uit het Project Charter dat zal worden opgesteld tijdens een eerste Project meeting. Wanneer er wijzigingen verwacht worden in de vooropgestelde Planning, zal ESC BV de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de oorzaak van de vertraging melden. Vervolgens zal er eventueel een ontwerp worden opgesteld waarna de implementatie en/of het Maatwerk zal worden uitgevoerd. Tenslotte zal de Aanvaarding gebeuren. Er zullen op regelmatige basis vergaderingen worden belegd tussen de Klant en ESC BV, waarbij ESC BV aan de Klant zal rapporteren over de vordering van het Project en waarbij wederzijdse informatie zal worden uitgewisseld ("Status Report Meeting"). In het geval dat het Project in verschillende fasen wordt uitgevoerd ("Gefaseerd Project"), zal er minstens één Status Report Meeting per fase gehouden worden. ESC BV kan tot schorsing van de Kaderovereenkomst of van de uitvoering van (een fase van) enig lopend Project besluiten wanneer de Klant tijdens de uitvoering van (een fase van) enig lopend Project haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Kaderovereenkomst, niet nakomt.

4. LEVERING EN AANVAARDING:
4.1. Levering van de Standaardsoftware
4.1.1. De Standaardsoftware wordt stilzwijgend aanvaard verondersteld op het moment van levering ervan bij de Klant. Enige klachten met betrekking tot de Standaardsoftware kunnen enkel gericht worden aan de verkoper van de Standaardsoftware, Microsoft Business Solutions of Exact Software, die als enige hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
4.2. Testperiode
4.2.1. Na implementatie van de Standaardsoftware en/of Maatwerksoftware in overeenstemming met de Specificaties, zal ESC BV overgaan tot het testen van de Maatwerksoftware binnen een gesimuleerde testomgeving.
4.2.2. Vervolgens vangt een testperiode aan van 30 dagen. Gedurende deze periode wordt door de key-users getest of de geïmplementeerde Standaardsoftware en/of de Maatwerksoftware voldoet aan de Specificaties. De Klant dient bij deze test te zorgen voor aangepaste, specifieke, bedrijfsgebonden gegevenssets om de latere operationele werking te simuleren.
4.2.3. Indien de Klant gedurende deze testperiode gebreken in de vorm van reproduceerbare fouten vindt, wat inhoud dat de Maatwerksoftware niet conform is met de Specificaties, zal de Projectleider ESC BV hiervan schriftelijk verwittigen middels het document van niet-aanvaarding, waarin de reproduceerbare fouten duidelijk dienen te worden vermeld. ESC BV zal de gemelde reproduceerbare fouten in de Maatwerksoftware dan naar best vermogen binnen de twee weken trachten te verbeteren.
4.3. Aanvaarding van Maatwerksoftware
4.3.1. Indien de testperiode met succes wordt doorlopen en er geen reproduceerbare fouten werden ontdekt en medegedeeld aan ESC BV, overeenkomstig artikel 4.2.3, zal de projectleider het bij het ontwerp gevoegde aanvaardingsdocument ondertekenen, wat Aanvaarding inhoudt van de Maatwerksoftware.
4.3.2. Indien er reproduceerbare fouten werden ontdekt en medegedeeld aan ESC BV overeenkomstig artikel 4.2.3, gaat na verbetering opnieuw de procedure van 4.2.2 t.e.m. 4.3.1 in, met dien verstande dat de tweede en alle daaropvolgende testperiodes slechts 2 weken bedragen.
4.3.3. Indien de Projectleider twee weken na het verstrijken van de testperiode het aanvaardingsdocument nog niet heeft ondertekend, zal de Maatwerksoftware stilzwijgend als aanvaard worden beschouwd.
4.4. Aanvaarding van een Gefaseerd Project
4.4.1. In geval van complexe Projecten, kan overeengekomen worden het Project in fasen uit te voeren. Hieromtrent zal overeenstemming bereikt worden in het Project Charter.
4.4.2. Indien een Project in fasen wordt uitgevoerd, zal voor elk respectievelijk deel van de ontwikkelde Maatwerksoftware dezelfde procedure van Aanvaarding als onder 4.2 en 4.3 worden gehanteerd.
4.5. Garantieperiode
4.5.1. Na Aanvaarding start een garantieperiode van 1 maand.

5. EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHT:
5.1. Bepalingen geldig voor Standaardsoftware
5.1.1. Het eigendom en gebruiksrecht met betrekking tot de Standaardsoftware evenals de garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot de Standaardsoftware zal uitsluitend geregeld worden door de licentieovereenkomst die hierop betrekking heeft, en welke door de Klant zal worden afgesloten met Microsoft Business Solutions, Exact Software of andere.
5.1.2. Voor elke 'server' waarop de Klant de Standaardsoftware gebruikt, is een afzonderlijke licentie vereist. Het is de Klant evenwel toegestaan mits schriftelijke toestemming van ESC BV de Standaardsoftware tijdelijk op een uitwijkmachine te gebruiken wanneer de aangeduide server tijdelijk onbruikbaar is.
5.2. Bepalingen geldig voor Maatwerksoftware
5.2.1. De geleverde programma's en documentatie met betrekking tot Maatwerksoftware worden niet in eigendom overgedragen aan de Klant. De Klant verwerft enkel een gebruiksrecht van onbepaalde duur dat niet exclusief is, onvervreemdbaar en persoonlijk is, om de Maatwerksoftware voor de behoeften van haar onderneming zal gebruiken. ESC blijft eigenaar van de broncode.
5.2.2. De Klant zal de Maatwerksoftware enkel aanwenden voor intern gebruik en ze op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden. De Klant mag geen kopieën maken van de Maatwerksoftware, behalve voor back-up en archiveringsdoeleinden.
5.2.3. Het is de Klant verboden de Maatwerksoftware zelf noch door derden, te laten verbeteren, te vertalen, bewerken, of anderszins te veranderen zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van ESC BV, zo niet zal deze laatste vrijgesteld zijn van haar verplichtingen die voortspruiten uit de Kaderovereenkomst.
5.3. Algemene bepalingen
5.3.1. ESC BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de door haar ontwikkelde specifieke werkmethode, toegepaste procedures, programmatechnieken alsmede alle ideeën en rechten met betrekking tot intellectuele eigendom, aan derden te verkopen of in andere Projecten in te brengen.
5.3.2. Bij ontbinding van de Kaderovereenkomst of de beëindiging op enigerlei wijze van een bepaald Project zal de Klant respectievelijk het geheel dan wel de betrokken kopieën van de Software op om het even welke drager vernietigen.

6. SPECIFIEKE BEPALINGEN:
6.1. Documentatie en opleiding
6.1.1. Gebruikersdocumentatie voor de Standaardsoftware is standaard online voorzien in één taal, gekozen door de Klant (EN, NL, FR). De aanmaak van specifieke eindgebruikersdocumentatie maakt geen voorwerp uit van deze overeenkomst.
6.1.2. ESC BV voorziet in de mogelijkheid van een opleiding voor de Klant voor het gebruik van de Standaard- en Maatwerksoftware zoals bepaald in het Project Charter.
6.2. Wijzigingen gevraagd door de Klant
6.2.1. Indien de Klant tijdens de uitvoeringsperiode van het Project wijzigingen of bijkomende prestaties wenst ten opzichte van het Project zoals beschreven in het Project Charter, zal de Klant zijn vraag hiertoe aan ESC BV richten door middel van de "Wijzigingsaanvraag" (Change Request), De Projectleider zal in dat geval de Wijzigingsaanvraag ingevuld en met exacte omschrijving van de gewenste wijziging of bijkomende prestatie, aan ESC BV bezorgen.
6.2.2. Na ontvangst van deze "Wijzigingsaanvraag" zal ESC BV de gevraagde wijzigingen of bijkomende prestaties evalueren op hun haalbaarheid, gelet op de standaarfunctionaliteiten en/of reeds uitgevoerd Maatwerk en gevolgen op prijs, uitvoeringswijze en -termijn. ESC BV zal de Klant hierover informeren.
6.2.3. De Klant verbindt zich ertoe dat de Projectleider de gevraagde aanpassingen grondig bespreekt met alle Key-users vooraleer een Wijzigingsaanvraag in te dienen, en te vermijden dat Key-users tegenstrijdige wensen hebben.
6.2.4. ESC BV zal slechts tot uitvoering overgaan nadat ze in het bezit is gesteld van een door de Klant ondertekende "Wijzigingsaanvraag" waarin de Klant zich akkoord verklaart met de gemelde gevolgen op prijs, uitvoeringswijze en -termijn.
6.2.5. ESC BV houdt zich het recht voor de gevraagde aanpassingen te weigeren, in de mate dat deze wijzigingen de processen in gevaar brengen of niet stroken met de wetgeving.
6.3. Upgradecontract
6.3.1. ESC BV voorziet de mogelijkheid tot het afsluiten van een upgradecontract. Dit contract gaat pas in en maakt pas integraal deel uit van de Kaderovereenkomst nadat de ondertekende kopie in het bezit is van ESC BV.
6.4. Supportcontract
6.4.1. ESC BV voorziet de mogelijkheid tot het afsluiten van een supportcontract met de voorwaarden en bepalingen. Dit contract gaat pas in en maakt pas integraal deel uit van de Kaderovereenkomst nadat de ondertekende kopie in het bezit is van ESC BV.

7. TARIEVEN EN BETALINGEN: De tarieven voor de door ESC BV uit te voeren werkzaamheden zijn vast voor de duur van het Project en zullen niet gewijzigd worden zonder onderlinge geschreven tussenkomst. Prestaties die buiten het Project, zoals gedetailleerd beschreven in de Project Charter en het ontwerp, vallen en die al dan niet het voorwerp uitmaken van een Wijzigingsaanvraag, worden gefactureerd aan de op dat moment geldende tarieven, in zoverre niet anders werd overeengekomen bij de Wijzigingsaanvraag. Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW, welke ten laste is van de Klant. Alle verschuldigde bedragen zijn betaalbaar zoals vermeld in de betalingsvoorwaarden. Behoudens andere aanduidingen op de facturen zijn facturen betaalbaar, netto en zonder korting, in Euro op rekening van ESC BV. Alle op naam van de Klant openstaande facturen, eventueel verbonden aan verschillende (fases van het) Project(en) worden geacht een eenheid te vormen.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN ESC BV:
8.1. ESC BV garandeert de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht volgens de regels van de kunst.
8.2. De garantie van ESC BV en het verhaal van de Klant onder deze Kaderovereenkomst zijn beperkt tot verbetering van reproduceerbare fouten in de Maatwerksoftware die ertoe leiden dat de functionaliteiten niet overeenkomen met de Specificaties, en dit gedurende 1 maand na Aanvaarding. De garantie geldt slechts in zover de fouten zich voordoen terwijl de Klant de Maatwerksoftware gebruikt overeenkomstig de intenties en werkwijze vastgelegd in het ontwerp.
8.3. ESC BV is niet aansprakelijk voor:

 • Het verbeteren van reproduceerbare fouten die optreden na de Aanvaarding, doch het gevolg zijn van onvoldoende testing door de Klant overeenkomstig artikel 4.2.2;
 • De schade die het gevolg is van fouten die te wijten zijn aan een gebrekkige vorming bij en vanwege de Klant; aan foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik van de Software door de Klant of zijn aangestelden; interventies veroorzaakt door brand, ongeval, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de Software;
 • Voor fouten te wijten aan manipulatiefouten van de eindgebruiker of het ontbreken van de nodige gegevens en/of parametrisatie;
 • Voor het niet correct functioneren van de Software ten gevolge van toekomstige wettelijke wijzigingen of ten gevolge van een toekomstige evolutie van het bedrijf van de Klant of haar manier van werken;
 • Voor het verlenen van enige informatie aan de Klant met betrekking tot boekhoudkundige, BTW-technische of andere soortgelijke informatie;
 • Het kraken van of betreden door onbevoegden van het Systeem;
 • Voor schade welke door virussen bij de Klant zouden worden aangericht;
 • Voor de vertragingen in de werking van de Software door het installeren van bijkomende Softwares buiten de Standaard - en Maatwerksopftware op de verschillende PC's en/of server(s). 

8.4. Indien ESC BV niet in staat is de reproduceerbare fouten te verbeteren, zal de Klant recht hebben op een schadevergoeding voor de werkelijk geleden en degelijk bewezen schade, binnen de perken van clausule 8.5. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op elk ander verzoek om schadeloosstelling met betrekking tot het uitvoeren of het niet-uitvoeren van de Kaderovereenkomst.
8.5. Alle vormen van indirecte schade (b.v. winstderving, claims van derde partijen, ...) kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.
8.6. De schade die een gevolg is van de werking of de niet-werking van de Maatwerksoftware gedurende de testperiodes kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
8.7. De aansprakelijkheid voor enige gebreken of fouten (te wijten) aan de Standaardsoftware, ligt volledig bij de verkoper van de Standaardsoftware (Microsoft, Exact of andere software). De verbintenis van ESC BV beperkt zich ertoe fouten of gebreken in de Standaardsoftware binnen de 24 uur te melden aan Microsoft Business Solutions. ESC BV kan in dat geval geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de verbetering van deze gebreken.
8.8. ESC BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten/problemen zoals deze aanwezig is in de standaardsoftware van de leveranciers.

9. AFWERVING VAN PERSONEEL:
9.1. ESC BV verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van de Klant of van haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen. Deze bepaling geldt zowel gedurende het Project als gedurende twee jaar na het beëindigen van het Project. Ook zal ESC BV noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal ESC BV aan de Klant een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maande brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door de klant.
9.2. De Klant verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van ESC BV of van haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen. Deze bepaling geldt zowel gedurende het project als gedurende twee jaar na het beëindigen van het Project. Ook zal de Klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Klant aan ESC BV een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door ESC BV.

10. GEHEIMHOUDING:
10.1. ESC BV verplicht zich ertoe alle gegevens, die zij in het kader van dit Project over de Klant te weten is gekomen, als strikt vertrouwelijk te beschouwen en strikte geheimhouding hierop te betrachten. Indien nodig zullen hiertoe de nodige procedures worden uitgevaardigd, en de nodige verplichtingen worden opgelegd aan het personeel.
10.2. De Klant verplicht zich ertoe alle gegevens, die hij in het kader van dit Project over ESC BV te weten is gekomen, als strikt vertrouwelijk te beschouwen en strikte geheimhouding hieromtrent te betrachten. Indien nodig zullen hiertoe de nodige procedures worden uitgevaardigd, en de nodige verplichtingen worden opgelegd aan het personeel.

11. PUBLICITEIT:
11.1. ESC BV zal gerechtigd zijn, behalve bij uitdrukkelijke niet-toestemming van de Klant, melding te maken van enig Project bij de Klant en de naam van de Klant hierbij te gebruiken in haar brochures en reclame-uitingen, mits dit gebeurt op een wijze die door de Klant als passend wordt ervaren.

12. BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN ESC BV: Elke PC die door een medewerker van ESC BV gebruikt wordt, is voorzien van een virusdetector.

13. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT:
13.1. De Klant is verplicht ESC BV schriftelijk alle benodigde informatie zoals bepaald in het Project Charter en het ontwerp tijdig te bezorgen, teneinde ESC BV in staat te stellen de te leveren prestaties in het kader van het Project correct te kunnen inschatten en uitvoeren. Indien men in verschillende bedrijven/bedrijfstakken van de Klant verschillende werkwijzen hanteert, dan dient dit vooraf (in het ontwerp) door de Klant te worden gemeld aan ESC BV zodat deze hiermee rekening kan houden bij het ontwikkelen van de oplossing. Indien dit pas achteraf, dit is na uitwerking van het ontwerp, naar voren wordt gebracht, dan zullen de nodige bijkomende prestaties worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende dagtarieven.
13.2. Gedurende de looptijd van een Project zal de Klant voor het personeel van ESC BV de nodige faciliteiten voorzien om het werk efficiënt te kunnen uitvoeren. Hieronder worden onder meer verstaan de nodige bureauruimtes en communicatiemogelijkheden en de nodige hardware.
13.3. De Klant zal aan elk Project voldoende gekwalificeerd personeel toewijzen, Key-Users genaamd, met de vereiste kwalificaties. De Key-Users zullen een opleiding hebben genoten omtrent de functionaliteiten van de Standaardsoftware. De Key-Users zullen tijdens de looptijd van een Project niet vervangen worden, tenzij bij ontslag, langdurige ziekte of overmacht. Als zij toch worden vervangen, zullen de nieuwe werknemers gelijkaardige kwalificaties bezitten. De Klant zal een Projectleider aanduiden die als enige zal gerechtigd zijn beslissingen te nemen voor de Klant en voor de nakoming van de daaraan verbonden verantwoordelijkheden.
13.4. De Klant dient in te staan voor de veiligheid van haar bestaand systeem en zal hiertoe fysische kopieën nemen van de programma's en de gegevens, en deze afzonderlijk bewaren. De Klant zal een nauwkeurige staat bijhouden van het aantal kopieën en hun plaats.
13.5. Met betrekking tot veiligheid dient de Klant onder meer het volgende te voorzien:

 • Er dient dagelijks een backup genomen te worden op een andere gegevensdrager dan deze waarop de Standaard- en Maatwerksoftware werd geïnstalleerd.
 • Indien de Klant geen beveiliging wenst in te bouwen zal hij tenminste een aanmeldings - paswoord voorzien. 

13.6. De Klant is verantwoordelijk voor het installeren van het netwerk en de server, het besturingssysteem op de PC's en het voorzien van een inbelmogelijkheid. Hiertoe dient de Klant zich tot ESC BV of andere gespecialiseerde installateurs te wenden.
13.7. Bij het gebruik van PC's zal de Klant elke PC voorzien van een virusscanner die niet ouder is dan 90 dagen. Alvorens zich van om het even welke gegevensdrager of van de aangeduide machine te ontdoen, zal de Klant zich ervan vergewissen dat alle software en/of gegevens die erin waren opgenomen, uitgeveegd of vernietigd werden.
13.8. De Klant zal de nodige basisgegevens met betrekking tot zijn bedrijf inbrengen.
13.9. De Klant is als énige aansprakelijk voor alle betalingen en verbintenissen, ook voor verplichtingen of facturen waarvoor de Klant ESC BV heeft opgedragen ze tot derden te richten.

14. ONTBINDING: Elk der Partijen kan de Kaderovereenkomst ontbinden of een lopend Project beëindigen wanneer de tegenpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een gerechtelijk concordaat verkrijgt of diens solvabiliteit in het gedrang is gebracht. Indien één van de Partijen gedurende een periode van meer dan drie maanden niet in staat zal zijn aan haar verplichtingen op grond van de Kaderovereenkomst te voldoen, behoudens in geval van overmacht, heeft de andere partij het recht de Kaderovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien de Klant deze Kaderovereenkomst of een Project ten onrechte beëindigd, zal hij gehouden zijn alle reeds door ESC BV gepresteerde uren met betrekking tot enig lopend Project te betalen. De Kaderovereenkomst kan ook in gezamenlijk akkoord worden beëindigd. Er zal evenwel geen terugbetaling van reeds gepresteerde uren met betrekking tot een eventueel lopen Project geschieden.

15. ALGEMENE BEPALINGEN:
15.1. Iedere koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en de bepalingen ervan aanvaard te hebben. Behoudens schriftelijk vastgestelde en door ons uitdrukkelijk aangenomen afwijking, verzaakt de eventuele koper aan zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden door het feit dat hij ons een bestelling overmaakt.
15.2. De leveringstermijn geldt slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de geschatte termijnen niet geëerbiedigd worden. De verkoper zal zijn leveringen zo snel mogelijk uitvoeren, wat aanleiding kan geven tot deelleveringen.
15.3. De omschreven materialen op de offertes zijn nooit bindend en gelden slechts voor zover de voorgestelde goederen beschikbaar zijn op het ogenblik van bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
15.4. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur met betrekking tot de geleverde diensten, goederen of software bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd. De koper moet de software, goederen of hun defecte elementen bewaren met het oog op inspectie of aanwijzingen van de verkoper voor de terugzending ervan. In geen geval mag de koper de goederen zonder voorafgaande toestemming aan de verkoper terugzenden of herstellen. Extra kosten van spoedverzending zijn steeds ten laste van de koper.
15.5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 30 dagen ontvangst van de factuur. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. De niet-betaling van een enkele factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddellijke eisbaarheid met zich mee van alle nog niet vervallen facturen.
15.6. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 2% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van € 50 te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
15.7. In afwijking van artikel 1583 BW blijft E.S.C. BV eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal te halen, of software de desinstalleren/desactiveren waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.
15.8. In geval van levering van materiaal, wordt het door de verkoper geleverde materiaal gewaarborgd tegen alle materiaalgebreken en constructiefouten gedurende een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, te rekenen vanaf de dag waarop het ter beschikking van de koper werd gesteld. Een zelfde garantie wordt verleend voor montagefouten ingeval een installatie werd gemonteerd en in werking gesteld door de verkoper. Herstellingen uitgevoerd na de garantieperiode worden aanvaard bij het in gebruik nemen van het systeem. Geen bijkomende waarborg kan worden aanvaard.
Wegens onze hoedanigheid van tussenpersoon beperkt de waarborg aangaande de door ons geleverde goederen zich tot die door de fabrikant bepaald. De waarborg is niet van toepassing wanneer het toestel niet correct gebruikt of onderhouden werd of zelfs gedeeltelijk herzien, omgevormd, hersteld of gedemonteerd werd door aan de ESC BV vreemde personen. De waarborg is eveneens niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van de aansluiting van het toestel in een milieu dat niet overeenstemt met de technische specificaties (temperatuur, vochtigheid, invretende of stoffige sfeer, variatie van de elektrische spanning..). De waarborg is beperkt tot de herstelling of de vervanging van de defecte stukken tijdens de garantieperiode. De vervangen stukken moeten in de magazijnen van de verkoper teruggeleverd worden. De herstellingen worden bij de fabrikant verricht en de verzendkosten van het toestel alsmede de herinstallerings- of herplaatsingkosten blijven steeds ten laste van de koper, zelfs gedurende de waarborgperiode. De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde software gebruikt werd volgens de voorwaarden van de offerte of bij gebrek volgens de ter beschikking van de gebruiker gestelde catalogussen en handleidingen. De koper is verantwoordelijk voor alle gevolgschade en eventueel bijkomende kosten door het installeren van bijkomende software op de installatie. We kunnen geen zekerheid geven omtrent het succesvol overnemen van bestaande pakketten. De manier van beveiliging en de mogelijkheid voor herinstallatie via de oorspronkelijke software en sleutels is hier van belang en valt ten laste van de klant. Niet officiële software zal vervangen worden door software met geldige licenties aan catalogusprijs.
15.9. De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de schade voortkomend uit onvoldoende onderhoud, van zowel hard- als software, normale slijtage, verkeerd gebruik der apparaten, gebrek aan toezicht, gebrek aan updates van de software, reparatie of verandering uitgevoerd door een derde, alsook door toevallige feiten of door niet door verkoper geleverde en geplaatste software of door andere ongekende oorzaak.
15.10. Geen enkele andere vergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook kan de verkoper worden aangerekend. De garantietermijn wordt niet verlengd in geval van herstelling of vervanging van stukken gedurende de waarborgperiode.
15.11. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt in ieder geval niet verder dan de 20 % van de directe schade ter hoogte van het door de verkoper gefactureerde bedrag, met een maximum bedrag van € 2.500 per schadegeval, zelfs wanneer de bewezen schade door derden hoger zou liggen. In dit geval verbindt de koper zich ertoe ons te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen ons zouden ingesteld worden door een of meerdere derden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van bestanden, gegevens, winstderving ten gevolge van het uitvoeren van werkzaamheden of voor enigerlei andere gevolgschade.
15.12. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
15.13. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Gent voor zowel nationale als internationale transacties.

 

Nieuwsbrief

Ons team van +90 experts deelt zijn kennis. Benieuwd naar de laatste evoluties?
Ontvang je ook graag telkens een uitnodiging voor de informatieve ontbijtsessies? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief!