Privacy statement

algemeen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

-/-

 

PRIVACYBELEID

Privacy is zeer belangrijk voor ons. We willen onze (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners zoveel mogelijk informeren omtrent hun privacy, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u dan ook ons beleid inzake het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van uw persoonsgegevens.


E.S.C. wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website (www.esc.be) alsook op alle (commerciële) relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen E.S.C. en haar (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners.

 

 

IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

E.S.C. BV (hierna genoemd “E.S.C.”), met maatschappelijke zetel gevestigd te Oude Eedstraat 4, 9810 Eke en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0469.649.056 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’) van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. 

E.S.C. kan gecontacteerd worden per post, via telefoon +32 (0)9 329 93 06, via e-mail info@esc.be of via een contactformulier op de website.

Specifiek met betrekking tot het Privacybeleid kan u uw vraag richten aan het GDPR team via het e-mailadres gdpr@esc.be

 

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om iemand te identificeren. Dit omvat onder meer, maar niet exclusief, gegevens zoals naam, adres, gebruikersnaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals IP-adres, informatie over de bedrijfssector, enzoverder.

Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interactie met ons, de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Gegevens die door u worden meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling, bij het opvragen van een offerte, bij het invullen van het contactformulier op de website, bij het registreren voor de nieuwsbrief, bij het bezoeken van onze kantoren of beursstand,  bij het uitwisselen van business cards of bij elke andere vorm van contactname (bv. per telefoon, e-mail, post, bij een bezoek, LinkedIn of Twitter):

 

 1. Contactgegevens

 

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Faxnummer
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Functie en hoedanigheid
 • Bedrijfsnaam

 

DOEL EN JURIDISCHE GROND

Deze gegevens worden verzameld met het oog op prospecten-, klanten– en leverancierbeheer, het verwerken van bestellingen en leveringen, waaronder de opmaak van een offerte, leverings- of bestelbon, en met het oog op boekhouding en facturatie. Tevens kan deze informatie gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de (potentiële) uitvoering van een overeenkomst. Het verstrekken van bovenstaande persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om contact op te nemen met E.S.C. en eventueel een overeenkomst af te sluiten. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, is het voor E.S.C. onmogelijk om met u contact op te nemen en aldus een contract aan te gaan.

Wanneer deze gegevens gebruikt worden louter om te communiceren met de medewerkers van E.S.C., is de juridische grond voor dit verwerken het rechtmatig belang om hoogwaardige klantenservice en productondersteuning aan te bieden.

Wanneer de persoonsgegevens eveneens gebruikt worden voor marketingdoeleinden is de juridische grond ofwel het rechtmatig belang van E.S.C. om publiciteit te voeren aan reeds bestaande klanten of partners voor gelijkaardige producten, ofwel toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie gegeven door u.


 • Gegevens die worden meegedeeld bij een sollicitatie:  Curriculum Vitae(o.m. specifieke informatie zoals geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, diploma’s en beroepservaring)

DOEL EN JURIDISCHE GROND
Teneinde uw sollicitatie te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat u bovenstaande gegevens verstrekt. Het niet verstrekken van deze gegevens zal ertoe leiden dat E.S.C. uw sollicitatie niet kan behandelen.

De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst alsook het rechtmatig belang van E.S.C. om de capaciteiten en persoonlijke kenmerken van de betrokkene te controleren in functie van de vacature.

Wanneer het Curriculum Vitae bijzondere categorieën van persoonsgegevens zou bevatten (zoals nationaliteit, gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens, rijksregisternummer, gegevens over het seksuele leven, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond,…) dan is de juridische grond voor de verwerking toestemming van u voor het verwerken van deze gegevens. • Gegevens die automatisch worden verzameld bij bezoek aan de Website (Cookies)

1/
has_js:
functioneel,
deze cookie houdt bij of er al dan niet javascript ingeschakeld staat. De cookie vindt zijn oorsprong in de batch api en werd gebruikt in de code die het mogelijk maakt om een mooie voortschrijdende laadbalk te tonen. (user interface preferences)
-> Termijn gedurende dewelke het cookie bewaard wordt: blijft voor de duur van de sessie - de sessie op zich is bepaald op maximum 55,5 uur (200 000 seconden in Drupal)

 

2/
_ga / _gid / _gat / _dc_gtm_<id>: Google Analytics / Google Tag Manager.
Derde partij.
Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
Bron: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...
-> Termijn gedurende dewelke het cookie bewaard wordt: 2 jaar

 

3/
Drupal.tableDrag.showWeight:
functioneel,
enkel voor de back-end van de website: beslist of de gewichten van de rijen in een tabel waarvan de volgorde bepaald kan worden getoond wordt als in te vullen cijfer of als "draggable" item. (user interface preferences)
-> Termijn gedurende dewelke het cookie bewaard wordt: 100 dagen

 

 

DOEL EN JURIDISCHE GROND
Het gebruik van Cookies dient om de website gemakkelijk toegankelijk te maken en de kwaliteit van de dienst te verbeteren. De juridische grond van deze verwerking is gebaseerd op toestemming. Voor meer informatie hieromtrent gelieve ons ‘Cookie Beleid’ (zie hieronder) te raadplegen.

 

 

 • Gegevens die automatisch worden verzameld bij het gebruik van “Remote Support”

Tijdens het verlenen van Remote Support worden er door E.S.C geen gegevens verzameld of bijgehouden. Het verlenen van remote toegang om in deze support te kunnen voorzien gebeurt steeds mits expliciete goedkeuring van de betrokkene.

 

 

WIJZE VAN VERZAMELING GEGEVENS
Deze persoonsgegevens worden verzameld respectievelijk in het kader van:

 • Het plaatsen van een bestelling
 • Het opvragen van een offerte
 • Het invullen van het contactformulier op de website
 • Het registreren voor de nieuwsbrief
 • Het uitwisselen van business cards
 • Elke andere vorm van correspondentie of contactname (bv. per telefoon, e-mail, post, LinkedIn, Twitter)
 • Een bezoek aan de website (via Cookies)

 

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
De hierboven vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Prospecten-, klanten- en leveranciersbeheer (opstellen (potentiële) klanten- en leverancierslijsten)
 • Communicatie met de betrokkene
 • Verwerken van bestellingen en leveringen
 • De opmaak van een offerte, leverings- of bestelbon
 • Boekhouding en facturatie
 • Het gemakkelijk toegankelijk maken van de website en de kwaliteit van de dienst verbeteren
 • Marketingdoeleinden, waaronder direct marketing
 • Sollicitaties

 

Ingeval E.S.C. gebruik maakt van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, heeft u steeds het recht om u hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om ‘uit te schrijven’).

 

Per doelstelling kan de rechtsgrond van de verwerking één van de volgende zijn:

 • Uw vrije toestemming voor de verwerking
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Wanneer wij een prevalerend gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy

 

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking gebaseerd is op uw vrije toestemming, heeft u steeds het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan E.S.C. via de contactgegevens vermeld in dit Privacybeleid onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’. 

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel om bovengenoemde doeleinden te realiseren, tenzij we uw ondubbelzinnig en vrije toestemming krijgen om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of tenzij de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen opgelegd door een verordening, een wet, een decreet of een besluit.

 

 

BEWAARTERMIJN

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de naleving van een verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals omschreven in dit Privacybeleid onder ‘Doeleinden van de verwerking’.

 

 

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De verwerkte persoonsgegevens worden enkel en alleen én in overeenstemming met dit Privacybeleid aan volgende ontvangers meegedeeld:

 

 • Verantwoordelijke voor de verwerking
 • Betrokkene zelf
 • Filialen van E.S.C.
 • Verwerkers
 • Derden

 

De Verwerkers handelen uitsluitend in opdracht van E.S.C. E.S.C. kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking door de Verwerkers voorleggen:

 • E.S.C. heeft in haar overeenkomst met deze Verwerkers duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van de gegevensverwerking in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de relevante privacy wetgeving;
 • De Verwerkers kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door E.S.C. en in overeenstemming met dit Privacybeleid;

 

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat E.S.C. uw persoonsgegevens moet openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer E.S.C. hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten
 • Wanneer E.S.C. of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens een van de overgedragen activa zal zijn

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die u kan uitoefenen t.a.v. E.S.C. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met ons via de contactgegevens beschreven in dit Privacybeleid onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.

 

De rechten die u heeft zijn de volgende:

-         recht van inzage uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek

-         recht van aanpassing of rectificatie van verkeerde gegevens

-         recht op bezwaar

-         recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

-         recht op gegevenswissing

-         recht op beperking van de verwerking

 

Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dient u een verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar ons, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek of kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van één maand op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.


DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN

In principe gebeurt er door E.S.C. geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In het geval er toch sprake zou zijn van een overdracht dan zal deze overdracht van persoonsgegevens buiten de EER aan een bestemmeling zijn die zijn of haar woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, worden beheerst door een specifieke doorgifteovereenkomst die (i) standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, of (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

KINDEREN

Wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke gegevens aan E.S.C. mee te delen tenzij er hiervoor toestemmig is verkregen van ouder(s) of voogd(en). Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.

 

KLACHTEN

Wanneer u het oneens bent met de manier waarop E.S.C. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u vanzelfsprekend contact opnemen met ons.

Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN

E.S.C. kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

Nieuwsbrief

Ons team van +90 experts deelt zijn kennis. Benieuwd naar de laatste evoluties?
Ontvang je ook graag telkens een uitnodiging voor de informatieve ontbijtsessies? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief!